Aktualności

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Gościeradów, dnia: 28.11.2017 r.

Znak: OŚGO.6220.4.10.2017

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Gościeradów

 

informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa fermy drobiu w miejscowości Księżomierz, gmina Gościeradów” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewidencyjnych 1246, 1249 położonych w miejscowości Księżomierz Dzierzkowska, obręb geodezyjny nr 006 - Księżomierz Dzierzkowska, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki, województwo lubelskie.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Inwestora Pana PIOTRA KAPICY zam. Księżomierz Dzierzkowska 164, 23-275 Gościeradów reprezentowanego przez Pełnomocnika Panią Magdalenę Grykałowską-Bednarczyk, EKO USŁUGI, ul. Wileńska 2E/9, 20-603 Lublin.

Procedurę oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się w związku z wpływem do tutejszego organu w dniu: 20.11.2017 r. dokumentu pn.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w miejscowości Księżomierz, gmina Gościeradów”.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 103 lit. a, § 3 ust. 2 pkt. 37 oraz § 3 ust. 2 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) dla  których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Gościeradów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie (właściwy do uzgodnienia warunków środowiskowych) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku (właściwy do wydania opinii sanitarnej).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Urzędzie Gminy Gościeradów, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone we wskazanym wyżej terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Gościeradów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gościeradów i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gościeradów oraz Sołectwa Księżomierz Dzierzkowska.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Rogoźnicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2017 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 893
01 grudnia 2017 14:50 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [skmbc224e_p17120114530.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2017 14:49 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)