Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 10 września 2019 r.

 

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki                   w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze.zm.) oraz art. 32 ust. 6 i 7, art. 39 ust. 4 i 4a ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do  przedszkoli, szkół  i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zwanych dalej placówkami oświatowymi, w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie             i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni własnymi środkami transportu lub środkami komunikacji publicznej.

3. W przypadku szczególnych potrzeb dzieci i uczniów wynikających z orzeczeń               o niepełnosprawności wymagających specyficznych form opieki i przejazdu dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów przejazdu w inny sposób, niż określony       w ust. 2 na podstawie indywidualnego rozstrzygnięcia i odrębnej umowy zawartej       z rodzicem lub opiekunem prawnym.

        

§ 2.

 1. Zwrot kosztów przejazdu  dziecka lub ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica lub opiekuna prawnego odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Wójtem Gminy Gościeradów.
 2. Umowa zawierana jest na czas określony.
 3. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym stanowi załącznik nr 2, natomiast środkami komunikacji publicznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych jest złożenie w Urzędzie Gminy Gościeradów wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

-        aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,

-        aktualne orzeczenie z poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie  kształcenia specjalnego dziecka lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,

-        potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola, szkoły lub ośrodka wydane przez dyrektora lub osobę upoważnioną,

-        kopię dowodu rejestracyjnego samochodu, którym  dziecko będzie dowożone wraz z ubezpieczeniem OC i NWW.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1  należy złożyć do dnia 20 września każdego roku.
 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu,
  o którym mowa w ust. 3.

 

§  4.

 

Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych stanowi:

a)      w przypadku przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej po  uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.            z 2018r. poz. 295 ze zm.) wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów, faktury lub rachunku za bilety;

b)      w przypadku dowożenia dziecka prywatnym samochodem osobowym wysokość  miesięcznej kwoty zwrotu kosztów jest iloczynem liczby przejazdów, odległości        z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, liczby dni obecności dziecka.           

 

§ 5.

 1. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania, a placówką oświatową rozumiana jest jako najkrótsza długość trasy łączącej te dwa miejsca.
 2. Za dni nieobecności dziecka lub ucznia niepełnosprawnego w plaćówce oświatowej zwrot kosztów nie przysługuje.
 3. Stawkę ryczałtową za 1 kilometr ustala się na kwotę 0,45 zł.

 

§ 6.

 1. Podstawą zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie w Sekretariacie (pok. nr 19) Urzędu Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, rozliczenia kosztów, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.
 2. Liczba dni obecności dziecka w danym miesiącu w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub szkole musi być poświadczona podpisem dyrektora placówki oświatowej lub uprawnionej przez niego osoby – załącznik nr 1 do umowy.

        

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 2 września 2019r.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 344
15 października 2019 14:23 (Małgorzata Bartos) - Usunięcie załącznika [48_skmbc224e_p19101513230.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2019 14:23 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [48_skmbc224e_p19101513380.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2019 14:18 (Małgorzata Bartos) - Usunięcie załącznika [48_skmbc224e_p19092710150.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)