Referat Budżetu i Finansów

Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy:

1) Stała analiza dochodów i wydatków w aspekcie zachowania równowagi budżetowej,

2) Prowadzenie księgowości organu finansowego w zakresie planowania i wykonywania budżetu Gminy oraz opracowywanie okresowych i rocznych, jednostkowych i zbiorczych sprawozdań i bilansów z wykonania budżetu Gminy,

3) Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

4) Prowadzenie ewidencji majątku Gminy,

5) Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem należności z tytułów określonych w odrębnych przepisach podatków i opłat lokalnych,

6) Kontrola powszechności opodatkowania,

7) Kontrola prawidłowości pobierania i odprowadzania wpływów na rzecz budżetu Gminy w zakresie opłaty targowej,

8) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg oraz umarzaniem zaległości podatkowych,

9) Bieżąca kontrola terminów płatności zobowiązań podatkowych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych oraz ich aktualizacja,

10) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

11) Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie,

12) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz Urzędem Skarbowym,

13) Uzgadnianie z organami administracji rządowej wysokości środków na przejmowane bądź przekazywane zadania zlecone,

14) Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

15) Prowadzenie księgowości i obsługi finansowej Urzędu,

16) Obsługa płacowa i rozrachunki publiczno-prawne,

17) Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,

18) Wystawianie upomnień właścicielom nieruchomości zalegającym z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

19) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

20) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

21) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Stanowisko ds. podatkowych

Stanowisko ds. podatkowych

Stanowisko ds. podatkowych

Telefon

15 838 11 05 w. 411,407,418
15 838 11 32 w. 411,407,418

e-mail

poczta@goscieradow.pl

Fax

15 838 11 40

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2016 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1699
31 stycznia 2018 15:55 (Stanisław Kurz) - Dodanie stanowiska: Stanowisko ds. podatkowych.
31 stycznia 2018 15:50 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. podatkowych.
31 stycznia 2018 15:50 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych stanowiska: Stanowisko ds. podatkowych.