Aktualności

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 151/2016

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 21 października 2016 r.

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 446 ), Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego zarządzam co następuje:

§  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi ( załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2017 zwanego dalej projektem programu. Projekt programu będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej gminy.

§  2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji i wprowadzenia ewentualnych zgłoszonych uwag.

§  3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 24 października do dnia 7 listopada 2016 r.

§  4. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów (pok. nr 19).

§  5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest Pani Ewa Gawrysiak.

§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.10.2016
Dokument wytworzony przez: Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gawrysiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2016 16:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 1060
21 października 2016 16:41 (Stanisław Kurz) - Zmiana danych dokumentu. Poprawiono formatowanie tekstu (Dokument opublikowany)
21 października 2016 16:33 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [formularz_do_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2016 16:31 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [formularz_do_konsutacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)