Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                           Gościeradów, dnia 22 listopada 2017 r.

Znak: RRP.6721.1.2017

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Rady Gminy Gościeradów Nr XXII/140/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dwóch projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dla obszaru obejmującego część nieruchomości znajdujących się w granicach obrębów Gościeradów, Gościeradów Folwark, Gościeradów Plebański, Wólka Gościeradowska oraz Aleksandrów, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godz. 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Równocześnie w związku z trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów, ustnie do protokołu z dyskusji publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres e-mailowy: poczta@goscieradow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gościeradów.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2017 12:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 840
22 listopada 2017 12:19 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [scan_bip_plan_wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:18 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)