Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Gościeradów, dnia 22 listopada 2017 r.

Znak: RRP.6720.1.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz uchwały Rady Gminy Gościeradów Nr XXII/139/16 z dnia 29 grudnia 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 listopada 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Gminy Gościeradów, w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godz. 12.00.

Zainteresowani mogą składać uwagi do studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy  Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów oraz ustnie do protokołu z dyskusji publicznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, na adres e-mailowy: poczta@goscieradow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Gościeradów.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2017 12:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 778
22 listopada 2017 12:15 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [scan_bip_studium_wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 listopada 2017 12:12 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)