Aktualności

Zarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 218/2017          

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 27 listopada 2017 roku

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym   (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz  Uchwały Nr XLI/197/10 Rady Gminy Gościeradów 
z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  projektów aktów prawa miejscowego i innych uchwał w dziedzinach pożytku publicznego zarządzam co następuje:

§  1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w sprawie projektu uchwały  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia) na rok 2018 zwanego dalej projektem programu. Projekt programu będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gościeradów oraz na stronie internetowej gminy.

§  2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji i wprowadzenia ewentualnych zgłoszonych uwag.

§  3. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia listopada do dnia grudnia 2017 r.

§  4. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów (pok. nr 19).

§  5. 1. Projekt Uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów               Alkoholowych na 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Formularz do konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§  6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji, udzielanie wyjaśnień
i przyjmowanie opinii jest Pani Ewa Gawrysiak.

§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2017
Dokument wytworzony przez: Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gawrysiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2017 13:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 847
27 listopada 2017 13:28 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [formularz_do_konsultacji.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:26 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [projekt_gppirpa_na_2018_rok.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2017 13:23 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_do_zarzadzenia_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)