Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Modernizację drogi gminnej Szczecyn – Baraki Stare na dł. 0,2 km.”

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                  15 838 11 05

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 108575L Szczecyn- Baraki Stare w m. Szczecyn na odcinku dł. 0,2 km., (od km 0+475 do km 0+675).
 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1)     Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,2 km,
 2. wykonanie koryta dla nawierzchni drogi i poboczy –  260,0 m3,

2)     Podbudowa:

 1. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie – 800,0 m2,
 2. wykonanie  dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm,
  gr. warstwy 15,00 cm  – 880,0 m2,
 3. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
  gr. warstwy 8,00 cm  – 880,0 m2,

3)     Nawierzchnia:

 1. wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W 50/70, gr. warstwy 4,00 cm – 840,0 m2,
 2. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu – 840,0 m2,
 3. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 840,0 m2,
 4. wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70, gr. warstwy 3,00 cm – 800,0 m2,

4)     Pobocza:

 1. obustronne  utwardzenie poboczy kruszywem  łamanym 0/31,5mm,
  gr. warstwy 10,00 cm, na szer. po 50cm  – 200,0 m2,
 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa uproszczona dokumentacja techniczna,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej SIWZ

 

Pozostałe informacje w załączonych dokumentach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.09.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 września 2019 15:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 488
07 listopada 2019 10:34 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_sz_baraki_02.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 października 2019 13:21 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyb_12_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 października 2019 13:40 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_szczecyn_baraki_02_km.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)