Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. "

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
2 500 000,00 na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Ogólny opis przedmiotu zamówienia

 1. Kredyt postawiony będzie do dyspozycji Zamawiającego od dnia podpisania umowy. Realizacja kredytu nastąpi w jednej transzy wypłaconej do dnia 30.12.2019 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej oraz prawo odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu lub jej części bez dodatkowych opłat.
 3. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kapitałowych, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach  kwartalnych poczynając od miesiąca stycznia 2019 r do ostatniego roboczego dnia każdego kwartału. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty.
 4. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M (obowiązującą na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego kwartał spłaty) powiększone o stałą marżę Banku.
 5. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie:

1)     prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych, w wartościach zapisanych w ofercie – płatna w dniu zawarcia umowy,

2)     odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone kwartalnie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy  procentowej opartej o WIBOR 3M podany na koniec miesiąca (obowiązującą na 30.09.2019 r.  tj. 1,72 %).

 1. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu oraz możliwość przesunięcia spłaty rat kredytu maksymalnie do dwóch lat bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Gościeradów wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
 4. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Wykonawcę Zamawiający do niniejszego postępowania dołącza następujące dokumenty (zał. – „Dokumenty finansowe”).

1)     opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gościeradów - za rok 2018,

2)     opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Gościeradów na rok 2019,

3)     opinia RIO  o planowanej kwocie długu Gminy Gościeradów na 2019 r,

4)     opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gościeradów,

5)     oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne,

6)     informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 30.09.2019 r.,

7)     sprawozdania za: I, II i III kwartał 2019 r. oraz IV kwartał 2018 r.,                                                         

 1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć:

1)     aktualne zaświadczenia z ZUS i US,

2)     zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON,

3)     dokumenty wyboru Wójta i powołania Skarbnika

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kp.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 3. Oznaczenie zgodnie z CPV: 66113000-5

Pozostałe informacje w załączonych dokumentach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.12.2019
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2019 15:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 503
02 stycznia 2020 15:18 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniukredyt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2019 13:43 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_wyb_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2019 13:17 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert__kredyt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)