Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym”

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                  15 838 11 05

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Liśniku Dużym”.

1)     Parametry techniczne budynku:

a)     Wymiary zewnętrzne budynku (m) – 11,31 x 14,09

b)     Powierzchnia zabudowy budynku  (m2) – 147,64

c)     Powierzchnia użytkowa netto (m2) – 341,28 

d)     Kubatura (m3) – 921,45.

2)     Zakres robót dla zadania:

a)     roboty rozbiórkowe i demontażowe

b)     docieplenie ścian zewnętrznych budynku

c)     docieplenie ścian cokołowych

d)     docieplenie ścian piwnic poniżej gruntu

e)     ocieplenie stropodachu

f)      ocieplenie stropu nad piwnicą

g)     wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – parter

h)     wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej – podpiwniczenie

i)      wymiana stolarki okiennej - parter

j)      wymiana instalacji oświetleniowej

k)     montaż instalacji fotowoltaicznej

l)      montaż instalacji pompy ciepła (powietrze-woda)

m)   wymiana instalacji centralnego ogrzewania

n)     wymiana instalacji odgromowej

  1. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres realizacji inwestycji.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 3 etapy robót, których szczegółowy zakres został określony w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa, projekt budowlany, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki nr od 1a – do 1c niniejszej SIWZ.
  4. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia większej ilości robót nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  6. Oznaczenie zgodnie z CPV

-       45000000-7 - Roboty budowlane

-       45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

-       45410000-4 – Tynkowanie,

-       45443000-4 – Roboty elewacyjne

-       45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

 

Pozostałe informacje w załączonych dokumentach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.07.2020
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2020 18:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 701
16 września 2020 13:06 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_lisnik_d.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2020 13:17 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_lisnik_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2020 15:32 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_lisnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)