Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „„Przebudowa drogi gminnej nr 108577L Gościeradów – Zaborze – Mniszek” na dł. 0,75 km"

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                  15 838 11 05

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 108577L Gościeradów – Zaborze – Mniszek”  na odc. od km 0+000,00 do km 0+750,00 (dł. 0,75 km)
 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1)     Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,75 km,
 2. frezowanie korekcyjne ok. 20% nawierzchni asfaltowych – 825,00 m2,
 3. demontaż znaków drogowych - 7 szt.,

2)     Roboty ziemne – korytowanie

 1. wykonanie koryta dla nawierzchni zjazdów i poboczy –  112,50 m3,

3)     Nawierzchnia - droga gminna:

 1. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu – 4207,50 m2,
 2. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 4207,50 m2,
 3. wykonanie warstwy wyrównawczej AC 16 W 50/70, gr. warstwy gr. 3,00 cm – 4207,50 m2
 4. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu – 4207,50 m2,
 5. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 4207,50 m2,
 6. wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W 50/70 gr. w-wy 4cm – 4207,50 m2,
 7. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu – 4207,50 m2,
 8. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 4207,50 m2,
 9. wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70, gr. warstwy gr. 4,00 cm – 4207,50 m2,

4)     Nawierzchnia - Pobocza i zjazdy z kruszywa

 1. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1 125,00 m2,
 2. warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. w-wy 10cm – 1125,00 m2,

5)     Oznakowanie pionowe - wykonanie pionowych znaków drogowych (słupki + tablice) – 21 (19)  kpl.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, uproszczona dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załącznik nr 1a -1c do  SIWZ

 

Pozostałe informacje w załacznikach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2020
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 17:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 471
26 sierpnia 2020 11:03 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zam_dr_mniszek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2020 13:36 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_mniszek_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2020 14:57 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_zaborzemniszek.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)