Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy"

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                  15 838 11 05

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Księżomierzy”

1)     Parametry techniczne budynku:

a)     Wymiary zewnętrzne budynku (m) – 17,23 x 11,53

b)     Powierzchnia zabudowy budynku  (m2) – 198,14

c)     Powierzchnia użytkowa netto (m2) – 632,57 

d)     Kubatura (m3) – 1707,93.

2)     Zakres robót dla zadania:

a)     roboty rozbiórkowe i demontażowe

b)     docieplenie ścian zewnętrznych budynku

c)     docieplenie ścian cokołowych

d)     ocieplenie ścian piwnic – poniżej gruntu

e)     ocieplenie stropu /stropodachu

f)      ocieplenie stropu nad piwnicą

g)     ocieplenie stropu nadwieszonego

h)     wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej - brama garażowa

i)      wymiana stolarki okiennej - podpiwniczenie

j)      wymiana instalacji oświetleniowej

k)     montaż instalacji fotowoltaicznej

l)      wymiana instalacji centralnego ogrzewania

m)   wykonanie robót towarzyszących

a)     instalacja odgromowa – zabezpieczenie.

  1. Zamawiający informuje, że roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres realizacji inwestycji.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 3 etapy robót, których szczegółowy zakres został określony w projekcie umowy stanowiącym złącznik nr 7 do SIWZ. 
  3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa, projekt budowlany, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki nr od 1a – do 1c niniejszej SIWZ.
  4. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia większej ilości robót nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  6. Oznaczenie zgodnie z CPV

-       45000000-7 - Roboty budowlane

-       45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

-       45410000-4 – Tynkowanie,

-       45443000-4 – Roboty elewacyjne

-       45300000-0 -  Roboty instalacyjne w budynkach

 

Pozostałe informacje w załączonych dokumentach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.07.2020
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2020 18:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 850
16 września 2020 13:07 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [oglolszenie_o_udzieleniu_ksiezomierz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2020 13:18 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_ksiezomierz_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2020 15:33 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_ksiezomierz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)