Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Termomodernizację budynku Domu Ludowego w Wólce Szczeckiej”

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                   15 838 11 05

e-mail:             poczta@goscieradow.pl

www:             http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.  zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Wólce Szczeckiej”.

1)     Parametry techniczne budynku:

a)     Wymiary zewnętrzne budynku (m) – 12,63 x 17,36

b)     Powierzchnia zabudowy budynku  (m2) – 219,25

c)     Powierzchnia użytkowa netto (m2) – 183,69 

d)     Kubatura (m3) – 551,07

2)     Zakres robót dla zadania:

a)     roboty rozbiórkowe i demontażowe

b)     docieplenie ścian zewnętrznych budynku

c)     ocieplenie ścian poddaszy nieogrzewanych

d)     docieplenie ścian cokołowych i poniżej gruntu

e)     ocieplenie stropu/stropodachu

f)      ocieplenie podłóg

g)     wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

h)     wymiana stolarki okiennej

i)      wymiana instalacji oświetleniowej

j)      montaż instalacji fotowoltaicznej

k)     wykonanie centralnego ogrzewania

l)      roboty towarzyszące

m)   instalacja odgromowa – zabezpieczenie.

  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 3 etapy robót, których szczegółowy zakres został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa, projekt budowlany, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki nr od 1a – do 1c niniejszej SIWZ.
  3. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia większej ilości robót nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  5. Oznaczenie zgodnie z CPV

-       45000000-7 - Roboty budowlane

-       45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

-       45410000-4 – Tynkowanie,

-       45443000-4 – Roboty elewacyjne

-       45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

 

Pozostałe informacje w załączonych dokumentach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.07.2020
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2020 18:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 916
16 września 2020 13:07 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_wolka_sz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 sierpnia 2020 13:20 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_wolka_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 sierpnia 2020 15:33 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_wolka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)