Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2016-2017 - Gmina Gościeradów

 

Gościeradów, dn. 30.11.2016 r.

 

ZPO.271.II.23.2016

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów,

Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.: 15 838 11 05, fax: 15 838 11 40

www.bip.lublin.pl/goscieradow

 

Zaprasza do składania ofert na

„Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2016-2017 – Gmina Gościeradów”

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Gościeradów z podziałem na zadania:

 

Nr zadania

Nazwa zadania / określenie trasy

 

I

„Zimowe utrzymanie dróg w rejonie miejscowości Suchodoły i Liśnik Duży” obejmujące swym zakresem sołectwa:

-      Suchodoły, Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia o łącznej długości tras około 17.640 km.

II

 

„Zimowe utrzymanie dróg w rejonie miejscowości Gościeradów i Księżomierz”  obejmujące swym zakresem sołectwa:

-      Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Folwark, Gościeradów Plebański, Wólka Gościeradowska, Kolonia Gościeradów o łącznej długości tras około 7.320 km;

-      Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Kolonia, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Osada, Aleksandrów  o łącznej długości tras około 3.860 km;

Razem zadanie II – około 14,890 km.

III

„Zimowe utrzymanie dróg w rejonie miejscowości Mniszek, Szczecyn i Wólka Szczecka”  obejmujące swym zakresem sołectwa:

-      Mniszek i Łany o łącznej długość tras około  5.910 km;

-      Szczecyn i Wólka Szczecka o łącznej długości tras około 9.680 km

Razem zadanie III – około 15.590 km.

 

1)     Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że długość trasy może się różnić od szacunkowej wartości przyjętych w tabeli i może zostać zwiększona lub zmniejszona, a wynagrodzenie będzie ustalane i wypłacane według stawek z oferty za faktycznie odśnieżone kilometry.

2)     Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie.

3)     Dla każdego zadania dokonana zostanie odrębna ocena oferty i zawarta odrębna umowa.

 

3. Warunki i termin wykonania zamówienia (tożsamy dla wszystkich części).

1)     Zamówienie będzie realizowane w 2016 i 2017 roku w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2017 r.

2)     Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych.

3)     Rozpoczęcie odśnieżania winno nastąpić niezwłocznie po telefonicznym zgłoszeniu tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego (nie później niż 1 godzina od otrzymania zgłoszenia) lub w czasie ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego każdorazowo określa drogi podlegające odśnieżeniu. Za odśnieżenie dróg niewskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego nie przysługuje wynagrodzenie.

4)     Wykonawca nie wlicza dojazdu ani przejazdu pomiędzy drogami do miejsca wykonania usługi odśnieżania, uwzględnia się tylko długości rzeczywiście odśnieżonej drogi zleconej przez przedstawiciela Zamawiającego.

5)     Każdorazowo po zakończeniu odśnieżania Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania przedstawicielowi Zamawiającego wykazu odśnieżonych dróg.

6)     Zamawiający zastrzega, że Wykonawca może być skierowany do pracy przy innym zadaniu odśnieżania w przypadku stwierdzenia takiej konieczności. Za wykonanie tej usługi Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie według stawki wykazanej przez niego w ofercie.

7)     Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

4.   Opis wymagań i warunków stawianych Wykonawcy

1)     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają sprzęt do odśnieżania dróg – co najmniej 1 pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania posiadający aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające w/w wymagania to jest dowód rejestracyjny pojazdu i polisy OC.

2)     Za pojazd mechaniczny przystosowany do odśnieżania Zamawiający uznaje pojazd silnikowy napędzany mechanicznie na dwie osie o mocy silnika min. 60 KM wyposażony w pług śnieżny lub samochód ciężarowy wyposażony w pług śnieżny. Każdy pojazd powinien być przystosowany do pracy przy odśnieżaniu na drogach publicznych. Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca złoży wykaz sprzętu zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2 do oferty.

 

5. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1)     Oferty  należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej i opisanej w następujący sposób:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy

Adresat:

Gmina Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

23-275 Gościeradów

 

OFERTA NA ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH
W SEZONIE 2016/2017 – GMINA GOŚCIERADÓW

 

ZADANIE Nr ……..

 

Nie otwierać przed 02.12.2016 r. godz. 1015

 

2)     Oferty należy  składać  w siedzibie  Zamawiającego:  Urząd  Gminy  Gościeradów,     23-275 Gościeradów, I piętro, pokój nr 19 (sekretariat) w terminie do dnia: 02.12.2016 r. do godz. 1000.

3)     Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 02.12.2016 r. o godz. 1015w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 21.

 

6.    Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto za kilometr (km) odśnieżonej trasy. 

7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, osoba do kontaktów z Wykonawcami.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,          23-275  Gościeradów, pokój nr 16 lub telefonicznie pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 409. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Ewa Maziarczyk.

 8.  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz terminie i miejscu podpisania umowy.

1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z zamieszonym wzorem —Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3. Zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wobec niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy PZP. W związku
z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert i otrzymanie ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

                           

                                                             

Data:   30.11.2016 r.   

 

 

W załączeniu:

  1. Formularz ofertowy 
  2. Wykaz sprzętu
  3. Wzór umowy (załaczniki do umowy, tj. wykaz dróg dostępny w siedzibie Zamawiajacego)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.11.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2016 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 897
07 grudnia 2016 15:53 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty__odsniezanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2016 13:10 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 listopada 2016 13:09 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)