Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

Gościeradów, dnia 27.03.2017 r.

Znak sprawy: ZPO 271.II.5.2017

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert


na dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2500 ton
na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę (zakup, transport i rozładunek) naturalnego kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 mm w ilości 2500 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

2. Termin wykonania zamówienia.

1.     Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2017 r.

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia. Zmiana może nastąpić pod warunkiem iż zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:

 

 

Nazwa i adres wykonawcy  (dopuszcza się odcisk pieczęci)

                                              

Urząd Gminy Gościeradów

23-275 Gościeradów

 

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa
na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

 

Nie otwierać do dnia  3 kwietnia 2017 r. do godz. 11:15

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (lub ich braku) w wymaganym terminie.
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godz. 1100,
  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,
  23-275 Gościeradów, sekretariat- pokój nr 19.
 2. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę, zarówno zmiana, jak i wycofanie ofert wymaga zachowania formy pisemnej.

3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 1115 w siedzibie    Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 21.

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena brutto -  100%.

2. Cena podana przez Oferenta w formularzu ofertowym zawiera koszty transportu
     i rozładunku

   3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana przez zamawiającego oferta, która zawiera niższą cenę.

 

6. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę.
 2. Przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży Zamawiającemu Świadectwo Jakości lub atest dla oferowanego kruszywa kamiennego o jego przydatności do budownictwa drogowego.

3. Zamawiający po podpisaniu umowy może żądać wglądu do dowodu rejestracyjnego pojazdu dostarczającego kruszywo lub dostarczenia kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów (zespołów pojazdów), którymi jest dostarczane kruszywo.

 

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.03.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2017 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 928
13 kwietnia 2017 15:50 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_2_kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2017 15:49 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 kwietnia 2017 15:48 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)