Przetargi do roku 31.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Znak: GN.6830.1.2019                                                         Gościeradów, dnia 10.01.2019 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Gościeradów

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Gościeradów w roku 2019.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

Zamawiający:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów
tel.15 838 11 05, fax.15 838 11 40
NIP:715 186 35 53, REGON:830409643

Rozgraniczenie nieruchomości polegające na wykonaniu w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami zgodnie ze złożonymi w 2019 roku wnioskami od właścicieli nieruchomości, przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów stosownie do treści art. 31 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z poźn.zm.).

W cenie oferowanej dla rozgraniczenia nieruchomości na odcinku 100 mb oraz dla każdych następnych 100 mb dokonanych pomiarów, należy uwzględnić wszystkie koszty podane w ofercie jako cenę stałą, niezmienną w czasie trwania umowy.

 

Proszę o składanie ofert , gdzie zamówieniem jest:

rozgraniczenie nieruchomości z podaniem ceny za 100 mb ustalenia granicy i za każde następne 100 mb.

 

Termin realizacji zamówienia:

6 miesięcy od otrzymania postanowienia o wszczęciu postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

Kryterium oceny i wyboru oferty:

Najniższa cena.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gościeradów, pok. nr 2 lub pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 415.

 

Sposób przygotowania oferty :

w ofercie należy podać nazwę i adres firmy, NIP/ REGON, numer i zakres uprawnień, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Oferenci przedstawiają swoje oferty w zł brutto za :

100 mb rozgraniczenia nieruchomości oraz za każde następne 100 mb.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 21.01.2019 r. do godz. 1600 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów 61, 23-275 Gościeradów, pokój nr 19 w godz. pracy urzędu, przesłać faksem na nr 15 838 11 40 lub za pomocą e-maila: poczta@goscieradow.pl.


 Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena.


Załącznik:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Kilianek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 stycznia 2019 10:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 599
24 stycznia 2019 14:25 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_bip_g.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 10:01 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_2_umowa_2019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 stycznia 2019 10:01 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_1_oferta_cenowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)