Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów”

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                 15 838 11 05

e-mail:             poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Dostawa (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów” – w ilości 4000 ton.
 2. Dostarczone kruszywo powinno posiadać wymagane atesty, certyfikaty, świadectwa jakości. Zamawiający nie dopuszcza margli, kredy i wapienia. 
 3. Kruszywo powinno być czyste, bez domieszek materiałów niepożądanych typu: odpady metalowe, plastikowe, glina, azbest; w przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa wymienionych zanieczyszczeń Zmawiający odmówi przyjęcia dostawy.
 4. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia. 
 5. Dostawy kruszywa realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone przez Zamawiającego zgodnie z umową, określające m.in. ilość kruszywa, miejsce dostawy i sposób rozładunku.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport i rozładunek kruszywa
  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Gościeradów.
 7. Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów samowyładowczych dopuszczonych do ruchu o ładowności do 30 ton, w dni od poniedziałku do piątku.
 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 9. Oznaczenie zgodnie z CPV: 14212200-2 – kruszywo.

 Pozostałe informacje w załaczonych dokumentach.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.02.2020
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2020 15:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 363
10 marca 2020 13:03 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 marca 2020 14:37 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lutego 2020 09:45 (Ewa Maziarczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)