Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Modernizacje (przebudowe) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0002 Gościeradów, gm. Gościeradów"- na odcinku 0,350 km.

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                 15 838 11 05

e-mail:             poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 0002 Gościeradów, gm. Gościeradów na odcinku 0,350 km.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1)     Roboty przygotowawcze

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,35 km,
 2. ścinanie i karczowanie zakrzaczeń i odrostów (na poszerzeniu) – 0,02 ha,

2)     Roboty ziemne

 1. wykonanie koryta na poszerzeniu dla nawierzchni drogi –  94,5 m3,

3)     Podbudowa:

 1. profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu  – 630,0 m2,
 2. profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa – 1050,0 m2,
 3. wykonanie  dolnej warstwy podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/63mm,
  gr. warstwy 15,0 cm  – 630,0 m2,
 4. wykonanie górnej warstwy podbudowy szer. 4,30m z kruszywa łamanego 0/31,5mm,
  gr. warstwy 10,0 cm  – 1505,0 m2,
 5. mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno górnej warstwy podbudowy  (zużycie 0,8 kg/m2) – 1505,0 m2,

4)     Nawierzchnia:

 1. wykonanie na szer.4,0m warstwy wiążącej AC 16 W 50/70, gr. warstwy gr. 4,00 cm – 1400,0 m2,
 2. wykonanie na szer.4,0m  warstwy ścieralnej AC11 S50/70, gr. warstwy gr. 3,00 cm – 1400,0 m2,

5)     Roboty wykończeniowe: obustronne , na szer. po 0,5 m  utwardzenie poboczy kruszywem  łamanym (analogia do podbudowy), gr. warstwy 10,0cm,– 350,0 m2,

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, uproszczona dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załącznik nr 1a -1c do niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Oznaczenie zgodnie z CPV

-     45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

-     45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTACH

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.05.2020
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 maja 2020 10:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 333
30 czerwca 2020 15:26 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_22020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 czerwca 2020 13:51 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_22020_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2020 13:41 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_220.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)