Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi gminnej nr108571L Liśnik Duży – Liśnik Duży Kolonia” na odc. 0,987 km

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.  

tel.                  15 838 11 05

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

                                      

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr108571L Liśnik Duży – Liśnik Duży Kolonia” na odc. dł. od km 1+755,00 do km 2+742,16 (0,987 km)
 2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1)     Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

 1. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,99 km,
 2. frezowanie korekcyjne ok.20% nawierzchni asfaltowych – 934,73 m2,
 3. demontaż znaków drogowych - 14 szt.,

2)     Roboty ziemne – korytowanie

 1. wykonanie koryta dla nawierzchni zjazdów i poboczy –  149,72 m3,
 2. wykonanie wykopów – regulacja rowów – 0,30 m3,

3)     Odwodnienie – przepusty w km.1+850 śr.100cm – 8,0mb, w km. 2+183,05 śr.100 cm –8,0mb, w km. 2+601,10 śr.100cm – 7mb: rozebranie nawierzchni, roboty ziemne, umocnienie pionowych ścian wykopów, demontaż istniejących  przepustów, wykonanie ław fundamentowych, wykonanie części przelotowych przepustów rurowych jednootworowych,  obsypka, zasypanie wykopów przepustu, obudowa wlotów/wylotów przepustów, zasypanie i zagęszczenie wykopów, wykonanie podbudowy dwuwarstwowych gr. łącznej 30cm, czyszczenie, skrapianie oraz wykonanie trzywarstwowej nawierzchni bitumicznych  o łącznej grubości po 12cm. 

Szczegółowy zakres robót wyk. przepustów zawiera Przedmiar robót.

4)      Nawierzchnia droga gminna:

 1. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu – 4673,64 m2,
 2. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 4673,64 m2,
 3. wykonanie warstwy wyrównawczej AC 16 W 50/70, gr. warstwy gr. 3,00 cm – 4673,64 m2,
 4. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu – 4673,64 m2,
 5. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 4673,64 m2,
 6. wykonanie warstwy wiążącej AC 16 W 50/70 gr. w-wy 4cm – 4673,64 m2,
 7. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych z bitumu – 4673,64 m2,
 8. skropienie nawierzchni drogowych asfaltem – 4673,64 m2
 9. wykonanie warstwy ścieralnej AC 11 S 50/70, gr. warstwy gr. 3,00 cm – 4 673,64m2,

5)     Nawierzchnia - Pobocza i zjazdy z kruszywa

 1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 1 497,24 m2,
 2. Warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. w-wy 10cm – 1 497,24 m2,

6)     Oznakowanie pionowe - wykonanie pionowych znaków drogowych (słupki + tablice) - 38 kpl.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, uproszczona dokumentacja techniczna oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiące załącznik nr 1a -1c do niniejszej SIWZ

 

Pozostałe informacje w załącznikach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2020
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2020 16:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 407
26 sierpnia 2020 10:25 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_dr_lisnik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 lipca 2020 13:33 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lipca 2020 14:56 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_lisnik_duzy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)