Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm w ilości 2400 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

Gościeradów, dnia 11.05.2018 r.

 

Znak sprawy: ZPO 271.II.5.2018

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów

Gościeradów Ukazowy 61

tel. (15) 838-11-05, fax. (15) 838-11-40

 

Zaprasza do składania ofert


na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego

frakcji 0/31,5 mm w ilości 2400 ton

na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot Zamówienia obejmuje dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego

frakcji 0/31,5 mm w ilości 2400 ton na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów.

 

2. Termin wykonania zamówienia.

1.     Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 r.

 1. Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień zawartych w umowie dotyczących terminu wykonania zamówienia. Zmiana może nastąpić pod warunkiem iż zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować:

Nazwa i adres wykonawcy 

(dopuszcza się odcisk pieczęci)                                              

Urząd Gminy Gościeradów

23-275 Gościeradów

 

Oferta na dostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa
na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

 

Nie otwierać do dnia  21.05.2018 r. do godz. 13:15

 

 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty (lub ich braku).
 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania.

 

4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy przesłać / składać do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 1300,
  w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,
  23-275 Gościeradów, sekretariat- pokój nr 19.
 2. Oferent może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie ofert wymaga zachowania formy pisemnej.

3.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 1315 w siedzibie    Zamawiającego – Urząd Gminy Gościeradów, w pokoju nr 21.

 1. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.

1.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium cena brutto -  100%.

2. Cena podana przez Oferenta w formularzu ofertowym zawiera koszty transportu
     i rozładunku

   3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Za najkorzystniejszą zostanie uznana przez zamawiającego oferta, która zawiera niższą cenę.

 

6. Informacje o formalnościach:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o tym wszystkich Oferentów, którzy złożyli ofertę.
 2. Przed podpisaniem umowy Oferent przedłoży Zamawiającemu Świadectwo Jakości lub atest dla oferowanego kruszywa kamiennego o jego przydatności do budownictwa drogowego.

3. Zamawiający po podpisaniu umowy może żądać wglądu do dowodu rejestracyjnego pojazdu dostarczającego kruszywo lub dostarczenia kserokopii dowodów rejestracyjnych pojazdów (zespołów pojazdów), którymi jest dostarczane kruszywo.

 

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2018 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 752
05 czerwca 2018 11:30 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_kruszywo_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2018 16:00 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_2_kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2018 14:37 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_kruszywo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)