Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na " „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000,00 na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

 

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 200 000,00 na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gościeradów przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy zł 00/100).
 2. Kredyt postawiony do dyspozycji Zamawiającego od następnego dnia po podpisaniu umowy. Realizacja kredytu nastąpi w dwóch transzach:
  1. I transza 2 200 000,00 zł. do dnia 15.06.2018
  2. III transza 1 000 000,00 zł. do dnia 25.07.2018
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej oraz prawo odstąpienia od wykorzystania kwoty kredytu lub jej części bez dodatkowych opłat.
 4. Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kapitałowych, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający zobowiązuje się spłacać kapitał kredytu wraz z odsetkami banku w okresach  kwartalnych poczynając od miesiąca września 2018 r do ostatniego roboczego dnia każdego kwartału. Karencja w spłacie odsetek od uruchomienia kredytu do 30.09.2018 r. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty.
 5. Oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym oparte o zmienną stawkę WIBOR 3M (obowiązującą na ostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego kwartał spłaty) powiększone o stałą marżę Banku
 6. Koszt kredytu na dzień składania ofert stanowić będzie:

1)     prowizja przygotowawcza wyrażona w złotych, w wartościach zapisanych w ofercie – płatna w dniu zawarcia umowy,

2)     odsetki od wykorzystanego kredytu naliczone kwartalnie, stanowiące sumę stałej marży banku i zmiennej stopy  procentowej opartej o WIBOR 3M podany na koniec miesiąca (obowiązującą na 30.04.2018 r.  tj. 1,70 %).

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu oraz możliwość przesunięcia spłaty rat kredytu maksymalnie do dwóch lat bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
 3. Zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Gościeradów wraz z deklaracją wekslową. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
 4. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza następujące dokumenty finansowe do niniejszego postępowania.

1)     opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gościeradów - za rok 2017,

2)     opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Gościeradów na rok 2018,

3)     opinia RIO  o planowanej kwocie długu Gminy Gościeradów na 2018 r,

4)     opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gościeradów,

5)     oświadczenie o nie zaleganiu w podatkach i o nie zaleganiu w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne,

6)     informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.03.2018 r.,

7)     opinię RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Gościeradów na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Sprawozdania finansowe mające wpływ na ocenę zdolności kredytowej zamawiającego umieszczone są na stronie http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                               

 1. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć:

1)     aktualne zaświadczenia z ZUS i US,

2)     zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON,

3)     dokumenty wyboru Wójta i powołania Skarbnika

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kp
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2018 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1151
02 lipca 2018 10:31 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu__kredyt.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2018 15:06 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 czerwca 2018 10:43 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [5_grupa_kapitalowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)