Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na "Budowę ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie"

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne pod nazwą: „Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie” zwane dalej „przedmiotem zamówienia”.
  2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych zgodnie z przedmiarem robót obejmujących wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 72 w obr. Gościeradów Folwark, czyli:

1)     demontaż istniejącego ogrodzenia (przęsła, słupki, fundament betonowy wylewany);

2)     dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia palisadowego z deską betonową gładką w obramowaniu metalowym, wysokość ogrodzenia ok.1,8m  łączna długość ok.195m (odc. A-B-C);

3)     dostawa i montaż 2 kompletnych, samonośnych, przesuwnych bram systemowych, palisadowych (jak ogrodzenie palisadowe) wys. ok. 1,8m, szerokość bramy 8,0m (zgodnie ze szkicem– B2, B4);

4)     dostawa i montaż 1 kompletnej, samonośnej, przesuwnej bramy systemowej, palisadowej (jak ogrodzenie palisadowe), wysokość ok. 1,8m, szerokość bramy 5,0m (zgodnie ze szkicem – B1);

5)     dostawa i montaż 2 kompletnych furtek systemowych, palisadowych (jak ogrodzenie palisadowe), szer. 1,2m (F1, F3) oraz 1 furtki szer.1,5m (F2) (zgodnie ze szkicem);

6)     dostawa i montaż nowego systemowego ogrodzenia panelowego z deską betonową gładką w obramowaniu metalowym, wysokość łączna ok.1,8m, długość odcinka 90m (zgodnie ze szkicem – odc. C-D);

7)     wykonanie robót wykończeniowych z uzupełnieniem, wyrównaniem i wyprofilowaniem gruntu w obrębie ogrodzenia.

8)     wykonanie geodezyjnego zinwentaryzowania wykonanego ogrodzenia.

  1. Przed rozpoczęciem robót montażowych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego proponowanego do zamontowania systemu ogrodzeniowego oraz jego kolorystyki. Brak akceptacji Zamawiającego powoduje konieczność jego zmiany na inne zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  3. Oznaczenie zgodnie z CPV:

- 45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń

  1. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
  2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 12 lub 24 miesiące, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale „Kryteria oceny ofert” (sekcja XVI SIWZ).

UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów serwisowych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy serwisowe będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.06.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2018 15:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 865
30 sierpnia 2018 10:16 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_uniewaz_ogrodzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 sierpnia 2018 10:11 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_6.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 18:18 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ogrodzenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)