Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/ 

                           

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją, obejmująca przebudowę targowiska, czyli:

1)     Budowa budynku higieniczno-sanitarnego z częścią administracyjną, o wymiarach 8x10m, w technologii tradycyjnej murowanej z bloczków betonowych i z belitu, stropy gęstożebrowe typu Teriva, więźba drewniana oraz pokrycie z blachodachówki. W budynku należy uwzględnić między innymi pomieszczenie: administracyjne, socjalne i porządkowe do obsługi targowiska, w budynku należy wykonać między innymi instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, teletechniczną, alarmową, wentylacji mechanicznej;

2)     Budowa wiaty targowej o wymiarach 15,00m x 50,00m, o konstrukcji stalowej (dach o konstrukcji stalowej w postaci wiązarów kratownicowych opartych na słupach stalowych, posadowionych na stopach żelbetowych, pokrycie dachu z blachy trapezowej) wielofunkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, czyli instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, odgromową, alarmową, monitoringu, fotowoltaiczną, umożliwiającymi użytkowanie obiektu zgodnie z jego funkcją.

3)     Budowa dojazdów, ciągów pieszych i jezdnych, stanowisk handlowych, jako utwardzeń z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej lub betonowej.

4)     Budową nowego ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furkami wejściowymi.

5)     Instalacja obiektów małej architektury związanej z funkcjonowaniem targowiska.

6)     Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi targowiska z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej lub betonowej.

7)     Wykonanie infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej z przyłączami:

a)     wodociągowym zasilanym z proj. studni, przyłącze oraz studnię wykonać zgodnie z obowiązującym prawem i warunkami technicznymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną (uzyskać niezbędne pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami odrębnymi i szczególnymi), zaprojektowana i wykonana studnia winna mieć wydajność niezbędną dla zabezpieczenia wody do celów socjalnych i p.poż. dla całego targowiska,

b)     kanalizacyjnym wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj. 9-10m3 (zbiornik wykonać z prefabrykowanych kręgów żelbetowych o średnicy 1200mm lub 1500mm z włazem żeliwnym o średnicy 600mm, dopuszcza się wykonanie, jako dwa oddzielne zbiorniki połączone przelewem lub zbiornik o innym kształcie),

c)     kanalizacji deszczowej z rur HDPE ze zbiornikiem na wody opadowe, wielkość zbiornika dostosować do ilości wód opadowych i wykonać również, jako żelbetowy o dowolnym kształcie z płytą najazdową i włazami żeliwnymi umożliwiającymi inspekcje zbiornika; zbiornik zaprojektować w sposób umożliwiający ewentualne rozsączanie zgromadzonych wód opadowych lub do zbiornika p.poż., przed wlotem wód opadowych do zbiornika zastosować filtr ("łapacz piachu"),

d)     instalacjami zewnętrznymi:

 • energetycznymi;
 • teletechnicznymi;
 • kanalizacji sanitarnej;
 • wodociągowymi;
 • hydrantowymi, przeciwpożarowymi zasilanych ze studni lub zbiornika p.poż.;
 • monitoringu telewizji przemysłowej.
 • uzyskać wszelkie niezbędne warunki decyzje i uzgodnienia związane z wykonaniem powyższego zamówienia w tym m.in.:
 1. Sporządzenie projektów budowlanych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zgód i warunków technicznych od zarządców poszczególnych sieci, dróg, itp.
 2. Uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń na budowę w tym m.in. pozwoleń na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wykonania robót z uzyskaniem uzgodnień towarzyszących, decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej i sporządzenie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych w wyniku, których mają powstać planowane obiekty.
 3. W ramach zamówienia należy ponadto:

-   decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodno-prawne na pobór wód z ujęcia (studnia) oraz odprowadzenie wód opadowych w przypadku ich wymagania;

-   decyzję o warunkach zabudowy (decyzja została wydana i jest w posiadaniu Inwestora, należy się zwrócić o jej przekazanie);

-   warunki energetyczne;

-      zezwolenie budowlane na wykonanie ujęcia wody dla celów socjalnych i p.poż.

 • Projekt architektoniczno - budowlany, w skład, którego wejdą wszystkie opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w tym m.in.:

-      Projekt zagospodarowania terenu.

-      Projekt architektoniczno-budowlany wraz z informacja BIOZ, informacją obszarze oddziaływania oraz wszystkimi załącznikami wymaganymi zgodnie z przepisami odrębnymi i szczególnymi.

-      Projekt konstrukcyjny budowlany.

-      Projekt instalacji sanitarnych budowlany.

-      Projekt instalacji elektrycznych budowlany.

-      Charakterystyka energetyczna.

 • Projekt technologiczny obsługi budynku targowego z możliwością rotacji, mobilności funkcji wewnątrz obiektu w tym w zakresie handlu żywym inwentarzem.
 • Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii w tym uzgodnień p.poż, sanepid i bhp
 • Operat wodnoprawny  

 

Projekty wykonawcze poszczególnych branż w skład, których wejdą wszystkie wymagane projekty:

 

Część architektoniczno- konstrukcyjna

 • Projekt architektoniczny wykonawczy;
 • Projekt konstrukcyjny wykonawczy;
 • Projekt przebudowy dojazdu oraz projekt drogowy (dróg wewnętrznych i placu) – wykonawczy.

 

Część elektryczna

 • Projekt instalacji wewnętrznych linii zasilających, podłączenia urządzeń, instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtykowych;
 • Projekt instalacji wewnętrznych teletechnicznych komputerowych;
 • Projekt instalacji wewnętrznych i zewnętrznych przemysłowej – monitoringu;
 • Projekt instalacji alarmowych;
 • Projekt instalacji odgromowych;
 • Projekt instalacji oświetleniowej zewnętrznej;

Część sanitarna

 • Projekt przyłącza wodociągowego oraz sieci wodociągowej;
 • Projekt ujęcia wody do celów socjalnych i p.poż.
 • Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 • Projekt zbiornika retencyjnego lub p.poż oraz projekt zewnętrznej instalacji p.poż ( ewentualnie oparty o sieć hydrantową);
 • Projekt zewnętrznej kanalizacji deszczowej;
 • Projekt zbiornika szczelnego na ścieki socjalno-bytowe;
 • Projekt kotłowni gazowej obsługującej część administracyjną i socjalno- biurową;
 • Projekt instalacji wewnętrznej wod. – kan. 
 • Projekt instalacji fotowoltaicznej;
 • Projekt instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania;
 • Projekt klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń;
 • Projekt instalacji wewnętrznej p.poż.;
 • Projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika;
 1. Wykonanie kosztorysów przedmiarów i specyfikacji poszczególnych robót budowlanych.
 2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także m.in.:

  a)  wykonanie dokumentacji projektowej, w ramach której będzie należało m.in.:

-   sprawdzenie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji (PFU) oraz ewentualne wykonanie dodatkowych badań;

-   opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowalnej;

     Opracowana koncepcja musi spełniać wymagania zawarte w PFU. Standard zaprojektowanych obiektów musi być co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU.  Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej musi być nie gorszy niż opisany w PFU. Załącznikiem do dokumentacji projektowej musi być wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów) podający ich parametry techniczne i producentów wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU;  

-  uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i sprawdzeń;

-   uzyskanie zapewnień dostawy i odbioru mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci, warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowaną inwestycją;

-   przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę;

-   uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego zezwoleń (pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie itp.) uprawniających do prowadzenia robót budowlanych,

b)    kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowaną zielenią;

c)    kompletne wyposażenie obiektu;

d)    dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji     obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników użytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń;

e)    wykonanie w okresie gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów, konserwacji tych urządzeń oraz ewentualnych napraw wszelkich zabudowanych urządzeń na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu.

 1. Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz niniejszą umową.

8.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.07.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2018 18:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 856
30 sierpnia 2018 10:19 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_uniewza_targowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 sierpnia 2018 15:51 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_o_uniewaznieniu_targowisko_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 lipca 2018 18:57 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [7umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)