Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Przebudowę chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr 108531L w m. Liśnik Duży”.

  1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej nr 108531L w m. Liśnik Duży”. Zakres robót obejmuje:

1)     Roboty pomiarowe

2)     Rozbiórka krawężników - 219,55 m;

3)     Rozbiórka obrzeży – 171,75m;

4)     Rozbiórka nawierzchni asfaltowych – 152,66m2;

5)     Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych – 357,13m2;

6)     Wykonanie koryta gł. 15cm – 357,13m2;

7)     Regulacja studzienek telefonicznych – 2 szt.;

8)     Ustawienie krawężnika betonowego 15/30 na ławie bet. z oporem – 230,78 m;

9)     Ustawienie obrzeży 20/6 na ławie bet. – 177,75 m;

10) Ustawienie obrzeży 30/8 na ławie bet. – 46,86 m;

11) Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.6cm na podbudowie z mat. kamiennych gr.10cm – 344,16 m2;

12) Wykonanie chodnika (zjazdów) z kostki betonowej gr.8cm na podbudowie z mat. kamiennych gr.25cmcm – 149,61 m2;

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz podstawę wyceny) zawiera Uproszczona  Dokumentacja Techniczna i przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ:

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
  2. Oznaczenie zgodnie z CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników.
    1. Realizacja przedmiotu zamówienia ma być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy.
    2. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE W ZAŁĄCZNIKACH DO NINIEJSZEJ WIADOMOŚCI

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2018 16:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1487
10 października 2018 18:01 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_11.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 sierpnia 2018 17:12 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zaw_chodnik_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 14:49 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [inf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)