Przetargi do roku 31.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Gościeradów, dn. 01.10.2018 r.

Znak: GN.6830.5.2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

Wójt Gminy Gościeradów

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie gminy Gościeradów.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)


Zamawiający:

Gmina Gościeradów

23-275 Gościeradów
tel.15 838 11 05, fax.15 838 11 40
NIP:715 186 35 53, REGON:830409643

Rozgraniczenie nieruchomości polegające na wykonaniu w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne czynności ustalenia przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami zgodnie z wnioskami od właścicieli nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów stosownie do treści art. 31 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z poźn.zm.).

W cenie oferowanej dla rozgraniczenia nieruchomości na odcinku 100 mb oraz dla każdych następnych 100 mb dokonanych pomiarów, należy uwzględnić wszystkie koszty podane w ofercie jako cenę stałą, niezmienną w czasie trwania umowy.

 

Proszę o składanie ofert , gdzie zamówieniem jest:

Zadanie 1.

wykonanie w trybie obowiązujących przepisów rozgraniczeń nieruchomości położonych na terenie gminy Gościeradów z podaniem ceny za 100 mb ustalenia granicy i za każde następne 100 mb, tj.:

1. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Mniszek (0014) oznaczonych numerami 798, 799, 800, 1883;

2. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Gościeradów (0002) oznaczonych numerami 880, 885.

3. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Szczecyn (0017) oznaczonych  numerami 2030/3, 2029/3;

4. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Liśnik Duży (0011) oznaczonych numerami 180, 181, 173, 174, 175.

Zadanie 2:

wykonanie w trybie obowiązujących przepisów rozgraniczeń nieruchomości położonych na terenie gminy Gościeradów z podaniem ceny za 100 mb ustalenia granicy i za każde następne 100 mb, tj.:

1. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Marynopole (0013) oznaczonych numerami 31, 29;

2. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Łany (0012) oznaczonych numerami 315, 316;

3. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Szczecyn (0017) oznaczonych numerami 2166, 2167;

4. rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie Gościeradów Plebański (0005) oznaczonych numerami 1344, 787, 791.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

6 miesięcy od otrzymania postanowienia o wszczęciu postępowania.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci – geodeci posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.

 

Kryterium oceny i wyboru oferty:

Najniższa cena.

 

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gościeradowie, pok. Nr 2 lub pod nr tel. 15 838 11 05 wew. 415.

 

Sposób przygotowania oferty :

w ofercie należy określić numer zadania (1 lub 2) na wykonanie rozgraniczeń nieruchomości określonych w zamówieniu, a także nazwę i adres firmy, NIP/ REGON, numer i zakres uprawnień, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Oferenci przedstawiają swoje oferty w zł brutto za :

100 mb rozgraniczenia nieruchomości oraz za każde następne 100 mb.


Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 08.10.2018 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Gościeradów 61, 23-275 Gościeradów,  pokój nr 19 w godz. pracy urzędu, przesłać faksem na nr 15 838 11 40 lub za pomocą e-maila: poczta@goscieradow.pl


 Kryterium oceny i wyboru oferty: najniższa cena.


Załącznik:

Nr 1 – formularz ofertowy

Nr 2 – wzór umowy

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.01.2018r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kamila Kilianek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2018 16:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 638
10 października 2018 15:56 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [zawiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 16:40 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [zalacznik_2_umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 października 2018 16:39 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [zalacznik_1_oferta_cenowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)