Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/ 

                           

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą pzp.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), uzyskanie zezwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych  przebudowy targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym, obejmującą:

1)     budowę budynku higieniczno-sanitarnego z częścią administracyjną, o wymiarach 8x10m, w technologii tradycyjnej murowanej, strop gęstożebrowy, więźba drewniana, pokrycie z blachodachówki. W budynku należy uwzględnić między innymi pomieszczenie: administracyjne, socjalne i porządkowe oraz toalety do obsługi targowiska, w budynku należy wykonać między innymi instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, teletechniczną, alarmową, wentylacji mechanicznej;

2)     budowę wiaty targowej o wymiarach 15,00m x 50,00m, o konstrukcji stalowej wielofunkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną, tj. instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, odgromową, alarmową, monitoringu i fotowoltaiczną;

3)     budowę dojazdów, ciągów pieszych i jezdnych, stanowisk handlowych, jako utwardzeń z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej lub betonowej;

4)     budowę nowego ogrodzenia.

5)     budowę instalacji i obiektów małej architektury związanej z funkcjonowaniem targowiska;

6)     wykonanie miejsc postojowych dla obsługi targowiska z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej lub betonowej.

7)     wykonanie infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej z przyłączami:

a)     wodociągowym zasilanym z proj. studni. Zaprojektowana i wykonana studnia winna mieć wydajność niezbędną dla zabezpieczenia wody do celów socjalnych i p.poż. dla całego targowiska,

b)     kanalizacyjnym wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki o poj. ok.10 m3,

c)     kanalizacji deszczowej z rur HDPE ze zbiornikiem na wody opadowe;

d)     instalacjami zewnętrznymi:

 • energetycznymi;
 • teletechnicznymi;
 • kanalizacji sanitarnej;
 • wodociągowymi;
 • hydrantowymi, przeciwpożarowymi zasilanych ze studni lub zbiornika p.poż.;
 • monitoringu telewizji przemysłowej.
 • projekty architektoniczno – budowlane niezbędne do uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę i zrealizowanie inwestycji w tym m.in.:
 1. Sporządzenie projektów budowlanych, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, zgód, warunków technicznych i opinii od zarządców poszczególnych sieci, dróg, itp.
 2. Uzyskanie wymaganych prawem zezwoleń na budowę w tym m.in. pozwoleń na budowę, pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wykonania robót z uzyskaniem uzgodnień towarzyszących, decyzji itp. oraz sporządzenie projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, kosztorysami, a także specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych w wyniku, których mają powstać planowane obiekty.
 3. W ramach zamówienia należy ponadto wykonać:

−       projekt zagospodarowania terenu;

−       projekty architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne  wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przepisami odrębnymi i szczególnymi;

−       charakterystykę energetyczną dla obiektu targowiska;

−       projekt technologiczny obsługi targowiska oraz wszystkich obiektów z możliwością rotacji, mobilności funkcji wewnątrz obiektu;

−       operat wodnoprawny.

 

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty wykonawcze poszczególnych branż na które składają się m.in.

Część architektoniczno- konstrukcyjna

 • Projekt architektoniczny wykonawczy;
 • Projekt konstrukcyjny wykonawczy;
 • Projekt przebudowy dojazdu oraz projekt drogowy (dróg wewnętrznych i placu) – wykonawczy.

Część elektryczna

 • Projekt instalacji wewnętrznych linii zasilających, podłączenia urządzeń, instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazd wtykowych;
 • Projekt instalacji wewnętrznych teletechnicznych komputerowych;
 • Projekt instalacji wewnętrznych i zewnętrznych przemysłowej – monitoringu;
 • Projekt instalacji alarmowych;
 • Projekt instalacji odgromowych;
 • Projekt instalacji oświetleniowej zewnętrznej;

Część sanitarna

 • Projekt przyłącza wodociągowego oraz sieci wodociągowej;
 • Projekt ujęcia wody do celów socjalnych i p.poż.
 • Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej;
 • Projekt zbiornika retencyjnego lub p.poż oraz projekt zewnętrznej instalacji p.poż ( ewentualnie oparty o sieć hydrantową);
 • Projekt zewnętrznej kanalizacji deszczowej;
 • Projekt zbiornika szczelnego na ścieki socjalno-bytowe;
 • Projekt kotłowni gazowej obsługującej część administracyjną i socjalno- biurową;
 • Projekt instalacji wewnętrznej wod. – kan. 
 • Projekt instalacji fotowoltaicznej;
 • Projekt instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania;
 • Projekt klimatyzacji dla wybranych pomieszczeń;
 • Projekt instalacji wewnętrznej p.poż.;
 • Projekt kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika;

 

 1. Wykonanie kosztorysów przedmiarów i specyfikacji poszczególnych robót budowlanych.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia niezbędny do zaprojektowania i wykonania (oraz podstawę wyceny) zawiera Program Funkcjonalno- Użytkowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.
 1. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało także m.in.:

-   sprawdzenie opracowanej przez Zamawiającego dokumentacji (PFU) oraz ewentualne wykonanie dodatkowych badań;

-   opracowanie ostatecznej koncepcji architektoniczno-budowalnej;

     Opracowana koncepcja musi spełniać wymagania zawarte w PFU. Standard zaprojektowanych obiektów musi być co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU. Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej muszą być nie gorsze niż opisane w PFU. Załącznikiem do dokumentacji projektowej musi być wykaz przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów) podający ich parametry techniczne i producentów wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU;  

-    kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z projektowaną zielenią;

-    kompletne wyposażenie obiektów;

-      dokonanie rozruchu całego obiektu (wszystkich zabudowanych urządzeń), dostarczenie instrukcji obsługi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz zapewnienie, serwisu i gwarancji dla eksploatacji zamontowanych urządzeń;

-    wykonanie w okresie gwarancji wymaganych przez producentów zamontowanych urządzeń przeglądów, konserwacji tych urządzeń oraz ewentualnych napraw wszelkich zabudowanych urządzeń na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektów.

 1. Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz niniejszą umową.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 3. Oznaczenie zgodnie z CPV

- 45000000-7  roboty budowlane

- 45200000-9  wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych

- 45213141-3  roboty budowlane w zakresie targowisk zadaszonych

- 45213112-1  klasa robót obiekty handlowe

- 45111200-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- 45330000-9  roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 45400000-1  roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- 45262520-2  roboty murowe

- 45310000-3  roboty instalacyjne elektryczne

- 45233222-1  roboty brukarskie,

- 71221000-3  usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

- 71320000-7  usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

- 44112000-8  różne konstrukcje budowlane

- 44112100-9  wiaty

 1. Realizacja przedmiotu zamówienia ma być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez Wykonawcę posiadającego stosowane doświadczenie i potencjał wykonawczy.
 2. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 4. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu ofertowym. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny do 48 lub 60 miesięcy, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale „Kryteria oceny ofert” (sekcja XV SIWZ).

UWAGA: Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien ten koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

 

Pozostałe informację w załączonych dokumentach

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.10.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2018 17:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 1355
21 listopada 2018 14:48 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniutargowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2018 15:20 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_tragowisko_b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2018 14:26 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_targowisko.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)