Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gościeradów oraz z PSZOK”

 1. I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina  Gościeradów

Adres:             Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61,

23-275 Gościeradów

tel.                  15 838 11 05

fax :                15 838 11 40

e-mail:                        poczta@goscieradow.pl

www:              http://www.goscieradow.pl/

BIP:                http://bipgoscieradow.bipgmina.pl/                             

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp.

 

Rodzaj zamówienia – usługi.

 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gościeradów w okresie
  od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
 1. Odbieranie, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów    komunalnych (w tym bioodpadów) z PSZOK w Gościeradowie Ukazowym 61
  w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
 2. Wyposażenie na czas realizacji zamówienia nieruchomości zamieszkałych
  w pojemniki i/lub worki do selektywnego zbierania frakcji odpadów komunalnych:

- papier,

- szkło,

- metale i tworzywa sztuczne,

- odpady ulegające biodegradacji.

Wyposażenie na czas realizacji zamówienia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych.

 1. Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów to w szczególności (kody odpadów przewidziane do odbierania w ramach usługi):

 

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 03 80 Odpadowa papa

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

16 01 03 Zużyte opony (samochodowe i rolnicze)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 08 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania  zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi         zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne
i toksyczne)

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

 

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:

90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami

90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów

90.51.13.00-5 usługi zbierania śmieci

90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów

90.51.31.00-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90.53.30.00-2 usługi gospodarki odpadami

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.11.2018
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2018 16:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 759
08 stycznia 2019 10:27 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 12:48 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [odpady_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2018 16:17 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [info_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)