Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w użyczenie. Lp. Położenie i oznaczenie nieruchomości wg katastru ni

Decyzja Starosty Kraśnickiego

Kraśnik, dn. 01.06.2020 r. Gn.6824.9.2020.EJ DECYZJA Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku...

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2019 r.

Program Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gościeradów Nr III/13/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Zgodnie z Programem Współpracy, współpraca Gminy Gościeradów...

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stalowa Wola, dnia 04 maja 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.4.4211.13.2020.KZ INFORMACJA o wszczęciu postęp

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie.

Gościeradów, dnia 11.05.2020 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie. Lp.

Obwieszczenie Wójta Gminy Gościeradów o umorzeniu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 16.04.2020 r. Znak: OŚGO. 6220.8.16.2019 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-04-01 Znak: RPP.6733.1.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2020 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

DECYZJA w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Gościeradów. 09.03.2020 r. OŚGO.6233.1.2020 DECYZJA w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 cze