Zarządzenia Wójta (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Gościeradów".

ZARZĄDZENIE Nr 120/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż i

Zarzadzenie Nr 119/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Gościeradów i jednostek organizacyjnych Gminy Gościeradów na rok 2016 i rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 119/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Gościeradów i jednostek organizacyjnych Gminy Gościeradów na rok 2016 i rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 118/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie118/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226,art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art.232 i&nb

Zarządzenie Nr 117 /2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 117 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 marca 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach pub...

Zarzadzenie Nr 116/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 116/2016 Wójta Gminy G o ś c i e r a d ó w z dnia 30 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 114 /2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 114 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Gościeradów Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia

Zarządzenie Nr 113/2016 z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie w sprawie wniosku o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych w kwocie od 800 do 30 000 euro.

ZARZĄDZENIE NR 113/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 17 marca 2016 w sprawie wniosku o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych w kwocie od 800 do 30 000 euro. Na podstawie art. 33

Zarządzenie Nr 112/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 112/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2016 r. Na podstawie art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 17, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg

Zarządzenie Nr 111/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 111/2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn....